Skip to content

Tietosuojaseloste

Tämä seloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679, ”tietosuoja-asetus”) ja soveltuvaan lainsäädäntöön. Tietosuojaseloste versio 1.0, päivämäärä 23.8.2018.

Tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin mm. Palvelun, lainsäädännön, ohjeistuksen ja/tai lain tulkintakäytännön muutoksista johtuen. 

1.   Henkilötietojen käsittelyn kohde 

Mobiilimittari.fi -palvelun (”Palvelu”) rekisteröityneet käyttäjät.

Huomautus: Tässä selosteessa kuvattavien rekisteröitymistietojen lisäksi Palvelu käsittelee viestintäverkosta ja/tai päätelaitteesta saatavaakäyttäjän sijaintia koskevaa tietoa, jotka VTT siirtää ko. tietojen rekisterinpitäjänä toimivalle Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille (Kumpulantie 9, 00520 Helsinki). Lisätiedot: www.traficom.fi.

2.   Rekisterinpitäjä, tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: 

Nimi: Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (”VTT”), Y-tunnus: 2647375-4 

Osoite: Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo

 

Tietosuojavastaava:

Nimi: Seppo Viinikainen

Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Koivurannantie 1, 40400 Jyväskylä

Sähköposti: tietosuoja [-at-] vtt.fi(tietosuojavastaava, tietoturvapäällikkö ja lakimies) tai seppo.viinikainen [-at-] vtt.fi(tietosuojavastaava)

VTT:n Palvelua koskevan yhteyshenkilön yhteystiedot:

Nimi: Petri Jurmu

Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Kaitoväylä 1, 90570 Oulu

Sähköposti: petri.jurmu [-at-] vtt.fi

 

3.   Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilöryhmät: Palvelun käyttäjä. Henkilötietoryhmät: Käyttäjänimi, sähköpostiosoite ja salasana. Lisäksi voidaan käsitellä kaikkien yllä lueteltujen tietotyyppien muutos- ja käsittelytietoja.

4.   Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset 

 

Henkilötietoja käsitellään Palvelua koskevien sopimussuhteiden hallinnoimiseksi, Palvelun käytön ja toiminnan seuraamiseksi sekä Palvelun tuottamiseksi. 

5.   Käsittelyn oikeusperuste

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Palvelua koskevan sopimuksen täytäntöön paneminen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseen rekisteröidyn pyynnöstä. Henkilötietojen käsittelyn toissijainen oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka Palvelun osalta on oikeus seurata ja valvoa Palvelun käyttöä Palvelun ja liiketoimintansa kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Jos rekisteröity ei toimita henkilötietoja, rekisterinpitäjä ei voi sitoutua Palvelun kaikkien ominaisuuksien tuottamiseen rekisteröidylle. Palvelua on kuitenkin mahdollista myös osin käyttää rekisteröitymättä.

6.   Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä tai niitä kerätään Palvelun käytön yhteydessä.

7.   Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

 

Rekisteröitymisessä kerättäviä henkilötietoja ei luovuteta säännöllisesti kolmannelle osapuolelle. Rekisterinpitäjä luovuttaa näitä vain perustellusta syystä kolmansille osapuolille silloin kun tämä on tarpeellista esim. Palveluun liittyvän teknisen järjestelmän toiminnan turvaamisen ja kehittämisen vuoksi ja/tai soveltuva lainsäädäntö edellyttää luovuttamista esim. viranomaisille. Tiedot luovutetaan asianmukaisin järjestelyin tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

8.   Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9.   Automaattisen päätöksenteon, erityisesti profiloinnin olemassaolo

 

Henkilötietoja ei käsitellä sellaiseen päätöksentekoon, joka perustuu vain automaattisen käsittelyyn (mukaan lukien profilointiin), jolla on rekisteröityä koskevia oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa muutoin rekisteröityyn merkittävästi.

10.Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

 

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti vain niin kauan kuin rekisteröidyn käyttäjätunnus ja/tai Palvelua koskeva sopimus on voimassa. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan tai anonymisoidaan, ellei niiden käsittelylle ole edelleen soveltuvaa laillista käsittelyperustetta. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Henkilötiedot suojataan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein luvattomalta käsittelyltä ja pääsyltä. Henkilötiedot tallennetaan VTT:n palvelimelle ja suojataan luvattomalta pääsyltä tilajärjestelyin, kulunvalvonnan avulla sekä teknisten toimenpiteiden (mm. rajatut käyttöoikeudet, salasanat ja palomuurit) avulla. Pääsy henkilötietoihin on rajattu Palveluun liittyvien tehtävien vuoksi pääsyn tarvitseviin henkilöihin, jotka ovat salassapitovelvoitteiden alaisia.

12.Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joita voidaan rajoittaa tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröity voi toteuttaa nämä oikeutensa olemalla yhteydessä kohdan 2 yhteystietoja käyttäen mieluiten sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti, rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Yhteydenotossa pyydetään käyttämään mahdollisuuksien mukaan sellaista sähköpostia, jonka rekisteröity olettaa olevan rekisterinpitäjän tiedossa.

 

Oikeus saada pääsy tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja sekä oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot käsittelystä. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 

 

Oikeus tietojen poistamiseen 

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot tietosuoja-asetuksen edellytysten mukaisesti. Tämä voi tulla kyseeseen mm. seuraavissa tilanteissa: (i) henkilötietoja ei enää tarvita tarkoituksiin, joihin ne kerättiin tai joihin niitä muuten käsiteltiin, (ii) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; (iii) henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai (v) rekisteröity vastustaa käsittelyä.

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rajoitusta henkilötietojen käsittelyyn eräissä tietosuoja-asetuksen erikseen mainitsemissa tilanteissa.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos rekisteröity on itse toimittanut henkilötietonsa rekisterinpitäjälle, rekisteröidyllä on oikeus saada kyseiset henkilötiedot sekä siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

·      käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

·      käsittely perustuu joko rekisteröidyn suostumukseen tai sopimussuhteeseen.

 

Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

 

Oikeus tehdä valitus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.